Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Informačné memorandum

Úvod Obchodné podmienkyInformačné memorandum

Vážení klienti,
v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných
údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so
spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.
Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych
a nových
produktoch a službách a našich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené
ponuky a praktické informácie,
a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na
mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb,
aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim
potrebám.
Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.
Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme
otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické
z hľadiska vyhľadávania
informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu
linku: 0948540447 Alebo pošlite email na: autosuciastky@gmail.com

OBSAH
1. Kto je správca vašich osobných údajov? 

2. Aké vaše osobné údaje spracúvame? 

3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú? 

4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas? 

5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu? 

6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje? 

7. Kto sú naši obchodní partneri? 

8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom? 

9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 

10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov? 


1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na
marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť: Peter Rohoň - PetRo
,M.Nešpora 1829/7, 960 01 Zvolen, 0948 540 447


2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť
ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.
Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska, rodné číslo,

IČO (v prípade podnikania).


Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní
internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.
Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu,
chatu, SMS správ.
Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na
odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v
klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.
Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z
obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené
zaobchádzať.
4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?
Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:
■ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou
formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo,
prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,
■ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym
potrebám,
■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.
Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli
posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého
súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.
5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?
Naša spoločnosť sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu
vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné
systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky
produktov a služieb našej spoločnosti.
Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať,
odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.
6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia
takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.
Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do
momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa
právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

7. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?
V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným
partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s
nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Obchodní partneri sú:
Slovenská pošta, a.s, GLS Logistic System, Heureka Shopping s.r.o.,All4Net s.r.o.


8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?
Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré
spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti.
Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny
chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi
máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné
pravidlá ochrany osobných údajov.
9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je
úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej
osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov
osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných
údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov,
zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému
rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k
informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť
Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k
automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do
tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných
údajov.
Právo na opravu
Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím,
informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá
takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť Peter Rohoň - PetRo má povinnosť
alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte
osobné údaje blokovať.
Právo na prenositeľnosť údajov
Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v
zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné
významné prekážky.
Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a
osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo
odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému
rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na
dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?
Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke:

0948540447..poslaním e-mailu na adresu:
autosuciastky@gmail.com . alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú
adresu:. Peter Rohoň - PetRO, M.Nešpora 1829/7, 96001 Zvolen


Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.
Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do
jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na
dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.


10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete
kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je
nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.
Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?
■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme
vás vedeli identifikovať.
■Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať
posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej
kontaktovali.
■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané
ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.
■ Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej
podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
■Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.
■Písomným vyhlásením podaným

Copyright 2018 - 2023 © METABOND